زمان برگزاری هشتمین همایش ملی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دومین جشنواره سراسری از حماسه تا حماسه/ویژه دانشگاهیان....